Wednesday, May 6, 2009

好擠

昨天發生了離奇事件,一般而言,小胖丁是這樣睡的。

床的長邊
——————————————
床 |                                   |
短 |   小胖丁睡平行長邊 ➔  |
邊 |                                   |
——————————————
結果乎然間他睡一睡突然大哭了起來,看了之後發現變成

床的長邊
—————————————
床 |                              ↓ |
短 |    小胖丁卡在短邊    ↓ | (手還跑出來)
邊 |                              ↓ |
—————————————

整個人就擠在床的短邊,想不透他是怎麼做到「俯伏前進加九十度轉身」,
問他,他也說不出所以然。

害我自責了好久...

看來,要多注意了。
Post a Comment